Privacyverklaring

Yazmin Huid- en Voetverzorging hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit Privacy beleid wil Yazmin Huid- en Voetverzorging heldere en  transparante informatie geven over hoe er wordt omgegaan met je persoonsgegevens.

Yazmin Huid- en Voetverzorging doet er alles aan om je privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Yazmin Huid- en Voetverzorging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat Yazmin Huid- en Voetverzorging in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraagt om je uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte is van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop wil wijzen en deze respecteren.

Als Yazmin Huid- en Voetverzorging ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van het Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten/klanten

Persoonsgegevens van cliënten/klanten worden door Yazmin Huid- en Voetverzorging  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Facturering;
 • Wettelijke financiële administratie;
 • Het goed uit kunnen voeren van een behandeling/dienst/verkoop;
 • Vastleggen van en het verloop registreren/bijhouden van behandelingen;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening en/of behandeling uit te kunnen voeren;
 • Website, aanmeldingen/info en/of offerte;
 • Informatie te kunnen geven over wijzigingen van behandelingen/diensten;
 • Het versturen van nieuwsbrieven;
 • Het verzorgen van workshops;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De (behandel)overeenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Yazmin Huid- en Voetverzorging de volgende  persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Beroep;
 • Naam huisarts:
 • Gezondheid; 

Yazmin Huid- en Voetverzorging kan overeenkomsten niet uitvoeren zonder verstrekking van persoonsgegevens. Soms kunnen we vragen over je gezondheid stellen met het doel de behandelingen goed te kunnen uitvoeren en om je dossier bij te kunnen houden.

Je persoonsgegevens worden door Yazmin Huid- en Voetverzorging opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de volgende periodes:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst, daarna tot 2 jaar na het laatste bezoek.
 • Voor de wettelijke financiële administratie worden persoonsgegevens maximaal 7 jaar bewaard.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan Yazmin Huid- en Voetverzorging geeft kan aan derde partijen verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven  beschreven doeleinden. 

Zo maakt Yazmin Huid- en Voetverzorging gebruik van een derde partij voor: 

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van uitnodigingen;

Yazmin Huid- en Voetverzorging geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee zij geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt Yazmin Huid- en Voetverzorging hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw  persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal Yazmin Huid- en Voetverzorging de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij Yazmin Huid- en Voetverzorging opvraagt. In een dergelijk geval dient Yazmin Huid- en Voetverzorging medewerking te verlenen en is dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan Yazmin Huid- en Voetverzorging persoonsgegevens delen met derden indien je Yazmin Huid- en  Voetverzorging hier schriftelijk toestemming  voor geeft.

Foto ’s website

Indien er foto ’s gebruikt worden voor de website, folder of social media van Yazmin Huid- en Voetverzorging waarbij iemand herkenbaar is, heeft de betrokkene er daar schriftelijk toestemming voor gegeven.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Yazmin Huid- en Voetverzorging verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijvingsformulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Yazmin Huid- en Voetverzorging de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Je persoonsgegevens worden door Yazmin Huid- en Voetverzorging opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Binnen de EU

Yazmin Huid- en Voetverzorging verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Yazmin Huid- en Voetverzorging verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Yazmin Huid- en Voetverzorging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens worden tot 2 jaar bewaard na het laatste bezoek.

Beveiliging

Yazmin Huid- en Voetverzorging heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heeft zij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Yazmin Huid- en Voetverzorging van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Bovengenoemde (persoons)gegevens worden genoteerd op een (digitale) klantenkaart in een beveiligde omgeving;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Yazmin Huid- en Voetverzorging maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Yazmin Huid- en Voetverzorging test en evalueert regelmatig haar maatregelen;
 • Yazmin Huid- en Voetverzorging meldt eventuele datalekken zo spoedig mogelijk bij de A.P. Autoriteit Persoonsgegevens en indien nodig bij de betrokken personen.  

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van het persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Yazmin Huid- en Voetverzorging. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door Yazmin Huid- en Voetverzorging te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jouw direct aan een andere partij.  Yazmin Huid- en Voetverzorging kan je vragen om je te legitimeren voordat zij gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.
 
Mag Yazmin Huid- en Voetverzorging je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze  toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vraagt Yazmin Huid- en Voetverzorging je hierover direct contact met haar op te nemen. Yazmin Huid- en Voetverzorging zal binnen 10 werkdagen hierop reageren. Kom je er samen met Yazmin Huid- en Voetverzorging niet uit dan vindt zij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van het Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met Yazmin Huid- en Voetverzorging op!

Contactgegevens

Yazmin Huid- en Voetverzorging 

Grimberghoek 28

7546HE 

Enschede

info@yazmin-enschede.nle