Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en overeenkomst tussen Yazmin Huid- en Voetverzorging en een cliënt waarop Yazmin Huid- en Voetverzorging deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen
Yazmin Huid- en Voetverzorging zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Yazmin Huid- en Voetverzorging zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken.
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch aan Yazmin Huid- en Voetverzorging melden. Als de cliënt deze verplichting niet tijdig of te laat nakomt, zal Yazmin Huid- en Voetverzorging 50 % van het bedrag van de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen en bij 2 uur of minder voor de behandeling wordt het gehele bedrag door Yazmin Huid- en Voetverzorging in rekening gebracht. Bij Niet verschijnen op de afspraak (No Show) wordt door Yazmin Huid- en Voetverzorging het gehele bedrag van de behandeling in rekening gebracht. Als de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Yazmin Huid- en Voetverzorging de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen. Yazmin Huid- en Voetverzorging moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, als zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. Bij workshops kun je kosteloos annuleren tot 2 weken voor de geboekte datum. Als je korter dan 2 weken voor de afgesproken datum van de workshop afzegt en niet op de workshop verschijnt brengt Yazmin Huid- en Voetverzorging 50% van het bedrag voor de workshop in rekening, dit voor de al gemaakte kosten. In overleg mag er ook iemand anders in je plaats de workshop volgen. Bij annuleringen minder dan 48 uur voor de dag van de workshop of bij niet verschijnen op de workshop (No Show) wordt het gehele bedrag door Yazmin Huid- en Voetverzorging in rekening gebracht.

4. Betaling.
Yazmin Huid- en Voetverzorging vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Yazmin Huid- en Voetverzorging vermeldt prijswijzigingen duidelijk zichtbaar in de praktijk en/of de website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen. 

5. Persoonsgegevens & privacy.
De cliënt voorziet Yazmin Huid- en Voetverzorging vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Yazmin Huid- en Voetverzorging aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.  Yazmin Huid- en Voetverzorging neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Yazmin Huid- en Voetverzorging behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen van de A.V.G. Algemene Verordening Gegevensbescherming.   

6. Geheimhouding.
Yazmin Huid- en Voetverzorging is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Yazmin Huid- en Voetverzorging verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid.
Yazmin Huid- en Voetverzorging is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Yazmin Huid- en Voetverzorging is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Yazmin Huid- en Voetverzorging is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.
  
8. Garantie.
Yazmin Huid- en Voetverzorging geeft de cliënt 7 dagen garantie op de verrichte behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:  

De cliënt andere producten dan de door Yazmin Huid- en Voetverzorging geadviseerde heeft gebruikt. 
De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. 
De cliënt door een andere salon is behandeld.                                                                                   
De cliënt de nagels en/of huid zelf wel of niet moedwillig heeft beschadigd. 

11. Beschadiging & diefstal.
Yazmin Huid- en Voetverzorging heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen als de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Yazmin Huid- en Voetverzorging meldt diefstal altijd bij de politie.

12. Klachten.
Als de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Yazmin Huid- en Voetverzorging.  Yazmin Huid- en Voetverzorging moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Als een klacht gegrond is, zal Yazmin Huid- en Voetverzorging de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Als Yazmin Huid- en Voetverzorging en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. Yazmin Huid- en Voetverzorging is aangesloten bij de Geschillencommissie.

13. Behoorlijk gedrag.
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Als de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Yazmin Huid- en Voetverzorging het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen. 

14. Recht.                                                                                                                               Op elke overeenkomst tussen Yazmin Huid- en Voetverzorging en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. Doorverwijzing naar andere medische instellingen overleg of doorverwijzing naar andere medische instellingen.